Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 70

Papareni vantu wovawa

Papareni vantu wovawa

(Mateusa 10:11-15)

 1. 1. Je-sus ga ge-ve ma-vyu-ki-so kwe-tu

  Mo-ku-zu-vhi-sa U-ho-mpa (a-si):

  ‘Nke-nye o-ku ngo-mu za pa-pa-re-ni

  Va-ntu wo-nza-ra zo-pa-mpe-po.

  No-mu za po-nzu-go, ga-ve-ni mbi-li,

  Po-va-wa mpo-ra ta-zi ka-ra (nke-ny’a-pa).

  Li-ku-ku-mu-ne-ni mbu-ndu no-ku-za

  Nse-ne va nyo-ka ku-mu-zu-vha.’

 2. 2. Wo-ku-mu-zu-vha ku-mu-zu-vha na-ge

  Ta ze-gu-ru-ra mu-tji-ma (gwa-wo).

  Va-ntu a-va gwa tu-mbu-ki-ra mwe-nyo

  No-ne nga-va li-pa-ke-re-ra.

  Gwa ha mu pwa-ga kwe-yi no-mu ta-nta

  Nye Je-ho-va nga mu va-te-ra (nke-ny’a-pa).

  No-nka-ngo do-no-nto-va-ra do-mu-ngwa

  Nga-di ko-ka va-ntu wo-va-wa.