Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 69

Twikireni kuzuvhisa Uhompa!

Twikireni kuzuvhisa Uhompa!

(2 Timoteusa 4:5)

 1. 1. Twi-ki-re-ni mo-ku-zu-vhi-sa

  U-ho-mpa wa-Ka-ru-nga (gwe-tu).

  Zu-vhi-sa, va-te-ra ne-ha-ro

  Va-ntu a-va va he-pa. (Mo-rwa)

  Azo si-li mfu-mwa zo-ne-ne

  Mo-ku-ka-ra mu-zu-vhi-si (yi-po),

  Ko-ve-ke-da mo-ku-zu-vhi-sa

  U-ho-mpa ne-di-na lye-ndi (lye-wa).

  (CHORUS)

  Twi-ki-re-ni

  Mo-ku-zu-vhi-sa mbu-di zo-U-ho-mpa (we-ndi).

  Twi-ki-re-ni,

  Tu hu-gu-va-re-ni nye mwa-Je-ho-va.

 2. 2. Twi-ki-re-ni no-nzwi da-pe-ke

  Ku-mwe no-va-gwa-ve-kwa (ve-ndi).

  Va-ku-ru-pe no-va-di-nka-ntu

  Tu zu-vhi-se-ni ku-mwe (mbu-di).

  Va-ntu va-na he-pa ku-zu-vha,

  Mbu-di zo-U-ho-mpa we-ndi. (A-no)

  Ne-va-te-ro nye lya-Je-ho-va

  Ka-pi nga-tu tji-ra yu-ma (o-se)!

  (CHORUS)

  Twi-ki-re-ni

  Mo-ku-zu-vhi-sa mbu-di zo-U-ho-mpa (we-ndi).

  Twi-ki-re-ni,

  Tu hu-gu-va-re-ni nye mwa-Je-ho-va.

(Tara hena Epis. 23:4; Yirug. 4:29, 31; 1 Pet. 2:21.)