Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 68

Kuna mbuto zoUhompa

Kuna mbuto zoUhompa

(Mateusa 13:4-8)

 1. 1. Wi-za o kwa-te-se ko Je-sus,

  Mo-ku-ku-na mbu-to zo-ngwa.

  Nse-ne o li-mbu-ru-kwa kwe-ndi,

  A-ge nga ku pi-ti-si-ra.

  Mbu-to zo-U-ho-mpa nga-zi ku-ra

  Mo-no-mu-tji-ma do-no-ngwa.

  Li-tu-ra mo nye paa-pa wa hu-li-ra

  Mo-si-tu-mbu-ki-ra va ku-pa.

 2. 2. Po-ku-ka-ra ne-li-tu-ro-mo

  Ku-vhu-ra yi ku to-mpo-ke.

  Va-ntu a-va o-no ku-ro-nga

  Nga-va he-pa e-va-te-ro.

  Va kwa-fa va fu-nde ma-u-di-gu

  A-ga ga-na ku-va-pi-ta.

  Ngo ha-fa a-pa mbu-to nga-zi ku-ra,

  Mo-va-ntu o ro-ngo Bi-be-li.

(Tara hena Mat. 13:19-23; 22:37.)