Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 67

‘Zuvhisa Nonkango’

‘Zuvhisa Nonkango’

(2 Timoteusa 4:2)

 1. 1. Ka-ru-nga ga tu pa-nge-ra (yi-nke?)

  Tu zu-vhi-se mbu-di zo-U-ho-mpa (we-ndi).

  Tu li-mbu-ru-re nke-nye o-gu (no-mbi-li)

  A-na ku-pu-ra e-pu-ro lye-tu.

  (CHORUS)

  Zu-vhi-se-ni (yi-nke?)

  No-nka-ngo da-Je-ho-va!

  Zu-vhi-sa (mo-rwa),

  U-hu-ra kwa ku-wi-za.

  Zu-vhi-sa (mbu-di),

  Ro-nga va-ntu na-ve-nye.

  Zu-vhi-sa

  Mo-u-zu-ni!

 2. 2. Mo-si-ru-wo so-si-do-na (ne-si)

  So-ma-rwa-ne-so ta-tu zu-vhi-sa (mbu-di).

  Ka-pi nga-tu li-fa no-mu-ga (ne-swa-u)

  Ta-tu hu-gu-va-ra mwa-Ka-ru-nga.

  (CHORUS)

  Zu-vhi-se-ni (yi-nke?)

  No-nka-ngo da-Je-ho-va!

  Zu-vhi-sa (mo-rwa),

  U-hu-ra kwa ku-wi-za.

  Zu-vhi-sa (mbu-di),

  Ro-nga va-ntu na-ve-nye.

  Zu-vhi-sa

  Mo-u-zu-ni!

 3. 3. No-mo-si-ru-wo so-si-wa (o-se)

  Ta-tu zu-vhi-sa no-ku-va-ro-nga (va-ntu).

  Nye ta-tu u-di-sa e-pa-ru (na-ru-nye)

  Nta-ni ne-di-na lya-Ho-mpa gwe-tu.

  (CHORUS)

  Zu-vhi-se-ni (yi-nke?)

  No-nka-ngo da-Je-ho-va!

  Zu-vhi-sa (mo-rwa),

  U-hu-ra kwa ku-wi-za.

  Zu-vhi-sa (mbu-di),

  Ro-nga va-ntu na-ve-nye.

  Zu-vhi-sa

  Mo-u-zu-ni!