Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 65

Twikira!

Twikira!

(Vahebeli 6:1)

 1. 1. Twi-ki-ra, twi-ki-ra me-zo-ko-me-ho!

  Si-te so-ge si te-me-ne va-ntu na-ve-nye.

  Wa-pu-ku-ru-ra o-mu o zu-vhi-sa,

  Ho-mpa nga ku va-te-ra.

  Na-tu-ve-nye tu zu-vhi-se-ni,

  Yi-mo nga ru-ga-na Mu-nwe-ndi.

  Hu-gu-va-ra u-ne-ne mwa-Je-ho-va,

  Yi-po yi ku to-mpo-ke.

 2. 2. Twi-ki-ra, twi-ki-ra mo-ku-zu-vhi-sa!

  Ko-no-mu-ho-ko o zu-vhi-se mbu-di zo-ngwa.

  Tu-nda e-mbo ze-nde e-mbo zu-vhi-sa,

  Fu-ma-de-ka Ka-ru-nga.

  Mpi-li va-ntu va ku tji-li-se

  Wa ha ha-ge-ka ku-zu-vhi-sa.

  Nge-si U-ho-mpa ku-na ku-pa-nge-ra,

  Wa ha dwa-pa twi-ki-ra.

 3. 3. Twi-ki-ra, twi-ki-ra mo-ku-wa-pe-ka

  Nke-ny’a-pa no-nke-di do-ge do-ku-zu-vhi-sa.

  Zi ku ge-nde-se mpe-po za-Ka-ru-nga,

  O gwa-ne mo ru-ha-fo.

  Ha-ra va-ntu a-va no gwa-na,

  Te-ngu-ra no-ku-ka-va-ro-nga.

  Va va-te-ra va pa-me mo-u-si-li,

  Si-te sa-wo si-te-me.