Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 60

Nsene va purakena ngava paruka

Nsene va purakena ngava paruka

(Hesekiyeli 3:17-19)

 1. 1. E-zu-va lya-Je-ho-va pe-pi

  Li-na ka-ra.

  Li-tu-ra mo mo-ku-zu-vhi-sa

  Mbu-di zo-ngwa.

  (CHORUS)

  Nse-ne na-va pu-ra-ke-na

  Mwe-nyo nga-va ka gwa-na.

  Va va-te-ra va zo-wo-ke,

  Tu zu-vhi-se-ni u-ne-ne,

  U-ne-ne.

 2. 2. Ta-tu zu-vhi-si-re nye va-ntu

  Nke-nye o-ku.

  Va ya tu-nge po u-ka-u-me

  Na-Ka-ru-nga.

  (CHORUS)

  Nse-ne na-va pu-ra-ke-na

  Mwe-nyo nga-va ka gwa-na.

  Va va-te-ra va zo-wo-ke,

  Tu zu-vhi-se-ni u-ne-ne,

  U-ne-ne.

 3. 3. Va he-pa ku-li-ro-nga

  Ku-li-mbu-ru-kwa Je-ho-va.

  Zu-vhi-sa, va ro-ndo-ra,

  Va zu-vhe ko mbu-di zo-ngwa.

  (CHORUS)

  Nse-ne na-va pu-ra-ke-na

  Mwe-nyo nga-va ka gwa-na.

  Va va-te-ra va zo-wo-ke,

  Tu zu-vhi-se-ni u-ne-ne,

  U-ne-ne.

(Tara hena 2 Hist. 36:15; Jes. 61:2; Hes. 33:6; 2 Tes. 1:8.)