Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 59

Tanga Hompa kumwe name

Tanga Hompa kumwe name

(Episarome 146:2)

 1. 1. Ta-nga Ho-mpa

  Ku-mwe na-me,

  A-ge yi-ge ga si-ta na-yi-nye.

  Nke-ny’e-zu-va

  No-ma-si-ku

  Ta-tu ta-nga nye Ka-ru-nga gwe-tu,

  E-di-na tu li di-vi-se pe-vhu.

 2. 2. Ta-nga Ho-mpa

  Ku-mwe na-me,

  Yi-he-pwa ye-tu nye ta yi tu pe.

  Mu-na-nko-ndo,

  A-ge Mu-wa,

  Mpe-po ze-ndi ku-tu-nko-ndo-pe-ka,

  E-di-na lye-ndi ta-tu li ta-nga.

 3. 3. Ta-nga Ho-mpa

  Ku-mwe na-me,

  A-ge e-he-nga-gwi-do ta tu pe.

  Ku-vyu-ki-sa

  Yo-yi-do-na,

  Mbi-li nga-u ka re-ta U-ho-mpa,

  Ne-ha-fo nga-tu mu ha-mbe-re-ra.

(Tara hena Epis. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Yirug. 17:25.)