Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 5

Yirugana yaKarunga yokutetukisa

Yirugana yaKarunga yokutetukisa

(Episarome 139)

 1. 1. Ho-mpa, Mu-si-ti wa di-va nge,

  Nke-nye e-yi a-ni ru-ga-na nye.

  Ma-ga-za-ro ga-nge go-ko-mu-tji-ma,

  Na-yi-nye ka-pi ya ku

  ho-ra-ma o-ve.

  Wa yi mwe-ne yi-su-pa ya-nge

  A-me si-mpe me-zi-mo lyo-na-ne,

  Wa yi tje-nge mo-bu-ke zo-ge Ta-te,

  Ni ta-nge yi-te-tu yo-ge

  yo-yi-ne-ne.

  O-ve Ho-mpa u-no-ngo wo-ge u-nzi,

  Mwe-nyo gwa-nge a-go gwa yi di-va.

  Na-mpi-li ni ka-re nye mo-mu-nde-ma,

  Mpe-po zo-ge ku-ga-va u-ze-ra.

  Ku-pi nga-ni ku he-ndu-ki-ra,

  Ni ku va-nde, ni ho-ra-me Ho-mpa?

  Kwa-to o-ku na-ni ku-he-ndu-ki-ra

  O-ve nye na-ku-nye

  ko-u-li Je-ho-va.

(Tara hena Epis. 66:3; 94:19; Jer. 17:10.)