Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 46

Rupandu Jehova

Rupandu Jehova

(1 Vatesaronika 5:18)

 1. 1. Ru-pa-ndu Je-ho-va ke-zu-va lye-wa,

  U-ze-ra wo-ge ku-tu-te-me-na.

  Ru-pa-ndu Ho-mpa mo-ku-pu-ra-ke-na (he-na)

  Ma-ka-nde-re-ro ge-tu nke-ny’a-pa.

 2. 2. Ru-pa-ndu Je-ho-va ko-Mbe-li zo-ge,

  O-gu ga fi-re, no-mfa a fu-nde.

  Ru-pa-ndu ko-ma-pu-ku-ru-ro go-ge (nta-ni)

  No-ku-tu-va-te-ra tu ga kwa-me.

 3. 3. Ru-pa-ndu Ka-ru-nga mo-ku-zu-vhi-sa

  E-di-na lyo-ge no-mbu-di zo-ngwa.

  Ru-pa-ndu ko-U-ho-mpa we-me-gu-ru (o-u)

  Nga-u gu-sa po ru-he-po rwe-tu.

(Tara hena Epis. 50:14; 95:2; 147:7; Koros. 3:15.)