Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 45

Yigazo yokomutjima gwange

Yigazo yokomutjima gwange

(Episarome 19:14)

 1. 1. Yi-ga-zo yo-ko-mu-tji-ma

  Nta-ni no-ma-te-do ga-nge,

  Nga-no nye yi ku ha-fe-se

  Me-pu-ro ni pa-me Ta-te.

  Nse-ne si-nka no-u-di-gu

  Ku-gu-sa no-mpo-fu da-nge,

  Nga-no ni te-de yo-yi-wa,

  Nga-no ni ku di-wo-ro-ke.

 2. 2. Yi ka-re yo-u-ku-hu-ki,

  Ye-ku-to ne-yi yo-si-li,

  Nga-no ni yi ga-za-da-re

  Ma-ku-ra yi pe nge mbi-li.

  Ma-ga-za-ro go-ge ma-wa,

  A-go ku-tu-te-tu-ki-sa,

  Yi-po nga-no ni ga te-de

  Je-ho-va ni ka-re mwa-go.

(Tara hena Epis. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Fil. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15.)