Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 40

Kwalye twa hamena?

Kwalye twa hamena?

(Varoma 14:⁠8)

 1. 1. Kwa-lye wa ha-me-na?

  Yi-lye ka-ru-nga go-ge?

  Nse-ne to ka mu to-nga-me-na,

  Ka-ru-nga go-ge nga ka-ra.

  Nye no-ku-vhu-ra si

  Ku-ke-re-ra va-va-li (yee-yi)

  Gu-mwe no ha-ra, gu-mwe no nye-nga

  Ka-re-ra go-u-si-li.

 2. 2. Kwa-lye wa ha-me-na?

  Yi-lye ka-ru-nga go-ge?

  Go-u-si-li ngo mu ka-re-⁠ra

  No-ku-nye-nga go-yi-mpe-mpa?

  Ngo kwa-ma va-ho-mpa

  Wo-u-zu-ni o-u ndi? (O-ve)

  Ndi ngo ka-re-ra Ho-mpa Je-ho-⁠va

  Yi-po o ha-me kwe-ndi?

 3. 3. Kwa-lye na ha-me-na?

  Kwa-Je-ho-va Ka-ru-nga.

  Je-ho-va nga-ni mu ka-re-ra,

  Na-re a-me na li-ga-va.

  Kwa ra-nda nge ndi-⁠ro

  No-ho-nde za-Mu-nwe-ndi (Je-sus).

  Na to-ko-ra ku-ru-ga-na ye-ndi

  No-mu-tji-ma na-gu-nye.

(Tara hena Jos. 24:​15; Epis. 116:​14, 18; 2 Tim. 2:​19.)