Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 39

Tura po edina lyewa naKarunga

Tura po edina lyewa naKarunga

(Muudisi 7:1)

 1. 1. E-di-na lye-wa (lye-wa) Tu li ko-ndje-re-ni (Nga-pi?)

  Po-ku-ru-ga-na (o-se) No-mpa-nge-ra de-ndi (de-ndi).

  Po-ku-li-mbu-ru-kwa (o-se) Je-ho-va nke-ny’a-pa (a-pa),

  Mu-tji-ma gwe-ndi (Ho-mpa) Ta-gu ha-fa.

 2. 2. Ku-tu-pu mu-lyo (kwe-tu) Ku-gwa-na e-di-na (lye-wa)

  Mo-u-zu-ni nye (o-u) o-u wa-Sa-ta-na (yi-mo).

  Va-ntu wo-u-zu-ni (a-wo) No-nko-re da-Ho-mpa (gwe-tu),

  Ta-va ko-ndje-re (yi-nke?) yo-Mu-do-na.

 3. 3. Nga-no Ka-ru-nga (yi-lye?) Ho-mpa Mu-na-nko-ndo (Ta-te)

  Nga di-wo-ro-ke (yi-nke?) Yi-ru-ga-na ye-tu (ye-tu).

  Twa mu hu-gu-va-ra (Ho-mpa), Twa ha-ra ku-ka-ra (o-se)

  Ne-di-na lye-wa (na-lye?) Na-Ka-ru-nga.

(Tara hena Gen. 11:4; Yis. 22:1; Mara. 3:16; Ehor. 20:15.)