Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 36

Tu takameseni mutjima gwetu

Tu takameseni mutjima gwetu

(Yisewe 4:23NW)

 1. 1. Tu ta-ka-me-se mu-tji-ma,

  Tu nyo-ke u-do-na.

  Na-mpi-li yo-mo-mu-tji-ma

  A-ge ku-yi-mo-na.

  A-go kwa ve-ra u-ne-ne

  Pa-mwe ku-pu-ki-sa (si-li).

  Tu ru-ga-ne-se no-ndu-nge

  Tu ka-re mo-nzi-ra.

 2. 2. Tu wa-pe-ke no-mu-tji-ma

  Po-ku-ka-nde-re-ra.

  Tu ga-ve nye yi-nka ye-tu

  Kwa-Ho-mpa Ka-ru-nga.

  Tu si-ki-se mo no-mpa-ngo

  Da-Ho-mpa Je-ho-va. (Yi-po)

  Tu li-mbu-ru-kwe nke-ny’a-pa

  No-ku-mu-ha-fe-sa.

 3. 3. Tu nyo-ke yi-ga-zo-do-na,

  Tu ha-re yo-yi-wa.

  Tu te-de yo-mo-Bi-be-li,

  Ma-ga-no ga-Ho-mpa.

  Je-ho-va a-ge kwa ha-ra

  Tu mu li-mbu-ru-kwe (o-se)

  No-mu-tji-ma nye na-gu-nye

  Po-ku-mu-ka-re-ra.

(Tara hena Epis. 34:1; Fil. 4:8; 1 Pet. 3:4.)