Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 31

Genda kumwe naKarunga!

Genda kumwe naKarunga!

(Mika 6:8)

 1. 1. Ge-nda ku-mwe na-Ka-ru-nga

  Nta-ni li-nu-nu-pi-ka.

  Mu hu-gu-va-ra Mu-si-ti go-ge

  A-ge nga ku va-te-ra.

  Nse-ne o kwa-ma ve-ta ze-ndi

  Ka-pi ngo za-pu-ka (he-na).

  Twi-ki-ra ku-li-mbu-ru-kwa

  A-ge nga ku vyu-ki-se.

 2. 2. Ge-nda ku-mwe na-Ka-ru-nga

  Ka-ra o-no ku-hu-ka.

  Mo-ma-u-di-gu no-ma-he-te-ko,

  A-ge nga ku pa-me-ka.

  Yo-si-li ne-yi nye ye-ku-to

  Ne-yi ya hu-nga-ma (nga-no),

  Yi-yo no ga-za-da-ra po,

  Je-ho-va nga ku kwa-fe.

 3. 3. Ge-nda ku-mwe na-Ka-ru-nga

  A-ge Ka-u-me ko-ge.

  Ga-va ru-pa-ndu kwe-yi a ku pe

  Ma-tu-ngi-ko go-ma-nzi.

  Ge-nda na-ru-nye na-Ka-ru-nga,

  Di-mba no-ru-ha-fo (yi-po)

  Va-ntu nga-va mo-ne a-si

  Kwa-Je-ho-va wa ha-ma.