Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 28

Tulisa po ukaume naJehova

Tulisa po ukaume naJehova

(Episarome 15)

 1. 1. Va-ka-u-me wo-ge,

  A-wo wo-lye Ho-mpa?

  A-va o ta-mbu-ra wo-lye nye?

  Wo-lye va ku di-va?

  Vaa-va va ta-mbu-ra

  No-mpa-nge-ra do-ge.

  Vaa-va va tu-ra e-pu-ro mo

  No-ve-ta na-di-nye.

 2. 2. Va-ka-u-me wo-ge

  Yi-wo wo-lye Ho-mpa?

  Wo-lye va-na ku-ku-ha-fe-sa?

  E-nye wa va di-va?

  Vaa-va a-va ta-nta

  U-si-li na-ru-nye.

  Vaa-va wo-ku-di-va e-di-na

  Lyo-ge nye lye-ne-ne.

 3. 3. O-se ta-tu ku pe

  Yi-nka ye-tu Ho-mpa.

  E-ha-ro lyo-ge ku-tu-ko-ka,

  Ku-tu-fi-ra si-nka.

  Twa ha-ra tu ka-re

  Va-ka-u-me wo-ge.

  Ku-tu-pu Ka-u-me go-mu-wa

  Go-ku-hu-ra po-ge.

(Tara hena Epis. 139:1; 1 Pet. 5:6, 7.)