Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 26

Name mwa yi ruganena nge

Name mwa yi ruganena nge

(Mateusa 25:34-40)

 1. 1. Va-mu-mbya va-Je-sus no-no-nzwi da-pe-ke,

  A-wo ku-ka-re-ra Je-ho-va ku-mwe.

  Ho-mpa gwe-tu Je-sus nga

  ka fu-ta no-nzwi

  Ko-ku-kwa-te-sa ko va-mu-mbya ve-ndi.

  (CHORUS)

  “E-yi mwa ru-ga-na va-mu-mbya va-nge.

  Na-me he-na mwa yi ru-ga-ne-na nge.

  E-ha-ro e-li mwa va li-ki-di-re

  Ne-kwa-fo e-li nye mwa va pe-re

  Na-me he-na mwa yi ru-ga-ne-na nge.”

 2. 2. “A-pa lya kwe-te nge e-no-ta no-nza-ra,

  O-ne mwa pe-re nge me-ma no-no-ndya.”

  “E-zu-va-ke twa ku

  va-te-re-re Ho-mpa?”

  Ma-ku-ra Ho-mpa ta va li-mbu-ru-ra:

  (CHORUS)

  “E-yi mwa ru-ga-na va-mu-mbya va-nge.

  Na-me he-na mwa yi ru-ga-ne-na nge.

  E-ha-ro e-li mwa va li-ki-di-re

  Ne-kwa-fo e-li nye mwa va pe-re

  Na-me he-na mwa yi ru-ga-ne-na nge.”

 3. 3. “O-ne ku-zu-vhi-sa no-va-mu-mbya va-nge,

  Yi-ru-ga-na ye-ni ku-ha-fe-sa nge.”

  Ho-mpa nga tu-ra no-nzwi

  ko-ru-lyo rwe-ndi

  A-do nga-di gwa-na mwe-nyo go-si-li.

  (CHORUS)

  “E-yi mwa ru-ga-na va-mu-mbya va-nge.

  Na-me he-na mwa yi ru-ga-ne-na nge.

  E-ha-ro e-li mwa va li-ki-di-re

  Ne-kwa-fo e-li nye mwa va pe-re

  Na-me he-na mwa yi ru-ga-ne-na nge.”

(Tara hena Yis. 19:17; Mat. 10:40-42; 2 Tim. 1:16, 17.)