Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 2

Edina lyoge Jehova

Edina lyoge Jehova

(Episarome 83:18NW)

 1. 1. Ka-ru-nga go-si-li

  O-ve Mu-si-ti gwe-tu,

  O-ve he-na Gu-hye-tu

  Ge-di-na Je-ho-va.

  Tu-na ha-fa a-si

  O-se No-mba-ngi do-ge,

  Va-ntu ve-di-na lyo-ge,

  Je-ho-va Ka-ru-nga.

  (CHORUS)

  Je-ho-va, Je-ho-va,

  Kwa-to ga ku fa-na.

  Me-gu-ru ndi ko-nhi ze-vhu

  Ku-tu-pu gwa-pe-ke.

  Nga-va di-ve a-si o-ve

  Ho-mpa gwa-na-ru-nye.

  Je-ho-va, Je-ho-va,

  Nyo-ve-li-ke Ho-mpa (Ho-mpa) gwe-tu.

 2. 2. Wa tu pa no-nko-ndo

  Tu si-ki-se mo yo-ge,

  Yi-po tu ha-me ko-ge

  Tu ku ha-mbe-re-re.

  Wa tu ho-ro-wo-ra

  Tu ka-re va-ntu wo-ge,

  Nta-ni No-mba-ngi do-ge.

  Mpa-ndu si-li Ta-te.

  (CHORUS)

  Je-ho-va, Je-ho-va,

  Kwa-to ga ku fa-na.

  Me-gu-ru ndi ko-nhi ze-vhu

  Ku-tu-pu gwa-pe-ke.

  Nga-va di-ve a-si o-ve

  Ho-mpa gwa-na-ru-nye.

  Je-ho-va, Je-ho-va,

  Nyo-ve-li-ke Ho-mpa (Ho-mpa) gwe-tu.

(Tara hena 2 Hist. 6:14; Epis. 72:19; Jes. 42:8.)