Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 156

Huguvara mwaJehova

Huguvara mwaJehova

(Episarome 27:13)

 1. 1. Yi-nke na-ni tji-li-ra?

  No-nko-re ndi va-nyi-me?

  Ho-mpa na-me ga ka-ra,

  Kwa-to yo-ku-tji-ra.

  Ndi ni du-ke ni ka va-nde.

  (CHORUS)

  Kwa-Je-ho-va,

  na ha-me-na nye a-me

  Kwa-to e-yi,

  na he-pa ku-tji-ra.

  Nse-ne ni

  nko-ndo-pe-ka

  E-pu-ro nye lya-nge,

  Ku-tu-pu yo-ku-gu-sa nge ko—

  Kwa-Je-ho-va.

 2. 2. Va-ka-re-li va-na-re

  Kwa ke-re nye ne-pu-ro.

  Twa he-pa ku-kwa-ma

  Si-ho-ne-na sa-wo.

  Tu nko-ndo-pa-re me-pu-ro.

  (CHORUS)

  Kwa-Je-ho-va,

  na ha-me-na nye a-me

  Kwa-to e-yi,

  na he-pa ku-tji-ra.

  Nse-ne ni

  nko-ndo-pe-ka

  E-pu-ro nye lya-nge,

  Ku-tu-pu yo-ku-gu-sa nge ko—

  Kwa-Je-ho-va.

  (BRIDGE)

  Je-ho-va nye,

  kwa-nge ga ha-me-na.

  A-ge ku pa nge

  no-nko-ndo.

  Ma-u-di-gu

  Ka-pi nga-ga

  tji-li-sa nge

  Nse-ne ni pa-ma me-pu-ro.

 3. 3. Me-ho si-li nye zo-ngwa

  Ni-na ku-ndi-ndi-ra.

  Mo-ku-zi-gwa-na

  E-pu-ro na he-pa.

  Ho-mpa ntaa-nta-ni a ka fu-nde.

  (CHORUS)

  Kwa-Je-ho-va,

  na ha-me-na nye a-me

  Kwa-to e-yi,

  na he-pa ku-tji-ra.

  Nse-ne ni

  nko-ndo-pe-ka

  E-pu-ro nye lya-nge,

  Ku-tu-pu yo-ku-gu-sa nge ko—

  Kwa-Je-ho-va,

  Kwa-Je-ho-va.

(Tara hena Heb. 11:1-40.)