Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 152

Evango ngali kuretera mfumwa

Evango ngali kuretera mfumwa

(1 Vahompa 8:27; 1 Histoli 29:14)

 1. 1. Je-ho-va Ka-ru-nga Gu-hye-tu

  Nyo-ve wa si-ta e-gu-ru.

  O-ve ka-pi o gwa-ne-ke mo.

  Ne-li e-va-ngo na-lyo si.

  O-se twa ha-fa mo-ku-ka-ra

  Ne-va-ngo lyo-u-ka-re-li.

  Twa ha-ra ku-ku-ru-ga-ne-na

  No-mu-tji-ma nye na-gu-nye.

  (BRIDGE)

  Na-yi-nye twa we-ka

  U-hwi wa tu-nda ko-ge.

  O-se ku-na ku-yi-te-ngwi-da

  Tu-pu ko-ge.

  (CHORUS)

  Je-ho-va ta-tu ku-pa-ndu-ra

  Kwe-yi wa tu ru-ga-ne-na.

  Tu-na ha-fa kwe-yi wa tu pa

  E-va-ngo nye e-li lye-wa.

 2. 2. Je-ho-va Ka-ru-nga Gu-hye-tu

  Nyo-ve twa ku-ta-nga-u-ka.

  Wa yi di-va a-si twa he-pa

  E-va-ngo nga-lyee-li lye-wa.

  Nga-li ni-nki-sa va-ntu wo-ge

  Va zu-vhi-se mbu-di zo-ngwa.

  A-lyo nga-li re-te-ra mfu-mwa

  E-di-na lyo-ge Je-ho-va.

  (BRIDGE)

  Si-ru-wo, no-nko-ndo

  Ta-tu yi ga-va ko-ge.

  Nyo-ve nye ya fi-ra,​—

  Mo-rwa no-ve mu-ga-vi.

  (CHORUS)

  Je-ho-va ta-tu ku-pa-ndu-ra

  Kwe-yi wa tu ru-ga-ne-na.

  Tu-na ha-fa kwe-yi wa tu pa

  E-va-ngo nye e-li lye-wa.