Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 15

Hamberereni Mbeli zaJehova!

Hamberereni Mbeli zaJehova!

(Vahebeli 1:6)

 1. 1. Mbe-li za-Je-ho-va,

  Tu mu ha-mbe-re-re-ni (Je-sus).

  A-ge nge-si nye Ho-mpa,

  Nga ka re-ta po mbi-li.

  Ho-mpa go-mu-na-nko-ndo,

  A-ge nga po-ngo-ra,

  E-di-na lya-Ka-ru-nga

  Nga li fu-ma-ne po (na-ru-nye).

  (CHORUS)

  Mbe-li za-Je-ho-va,

  Tu mu ha-mbe-re-re-ni (Je-sus)!

  A-ge kwa ku-pa-nge-ra,

  Po-ndu-ndu za-Si-yo-ni!

 2. 2. Mbe-li za-Je-ho-va,

  Tu mu ha-mbe-re-re-ni (Je-sus).

  A-ge ga tu zo-wo-ra

  Ga ze-mbe mwe-nyo gwe-ndi.

  Mbu-nga zo-va-gwa-ve-kwa

  Ku-na ku-ndi-ndi-ra,

  Kri-stu-sa Ho-mpa gwe-tu

  Nga-va ka pa-nge-re (me-gu-ru).

  (CHORUS)

  Mbe-li za-Je-ho-va,

  Tu mu ha-mbe-re-re-ni (Je-sus)!

  A-ge kwa ku-pa-nge-ra,

  Po-ndu-ndu za-Si-yo-ni!

(Tara hena Epis. 2:6; 45:3, 4; Ehor. 19:8.)