Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 148

Jehova kupopera

Jehova kupopera

(2 Samwere 22:1-8)

 1. 1. O-ve Ka-ru-nga go-mu-na-mwe-nyo Ta-te,

  Yi-ru-ga-na yo-ge (Ho-mpa)

  va-ntu va yi mwe-ne.

  Ku-tu-pu gwa-pe-ke ga he-ta-ka-na

  na-Ho-mpa.

  No-nko-re nga fu-nda (de-tu).

  (CHORUS)

  Je-ho-va ku-po-pe-ra va-ntu ve-ndi,

  Nga-va ka mo-na no-nko-ndo da-Je-ho-va.

  No-u-ra-di ne-pu-ro mwe-ndi

  ta-tu ta-nta

  E-fu-ma-no lya-Je-ho-va

  go-ku-po-pe-ra.

 2. 2. Na-mpi-li di ko-nde-re-ke-de nge no-mfa,

  Nga-ni ku zi-gi-da (mo-rwa)

  o-ve ku-pa-me-ka.

  A-no mo-mba-ra zo-ge nku-go za-nge

  ngo zu-vhe:

  “Po-pe-ra nge Ho-mpa (gwa-nge).”

  (CHORUS)

  Je-ho-va ku-po-pe-ra va-ntu ve-ndi,

  Nga-va ka mo-na no-nko-ndo da-Je-ho-va.

  No-u-ra-di ne-pu-ro mwe-ndi

  ta-tu ta-nta

  E-fu-ma-no lya-Je-ho-va

  go-ku-po-pe-ra.

 3. 3. Ku-tu-ndi-li-ra me-gu-ru

  ngo u-yu-nga.

  A-wo nga-va tji-ra (a-no)

  o-se nga-tu ha-fa.

  Ngo ka-ra nke-nye e-yi o-no ha-ra

  ku-ka-ra

  O po-pe-re va-ntu (wo-ge).

  (CHORUS)

  Je-ho-va ku-po-pe-ra va-ntu ve-ndi,

  Nga-va ka mo-na no-nko-ndo da-Je-ho-va.

  No-u-ra-di ne-pu-ro mwe-ndi

  ta-tu ta-nta

  E-fu-ma-no lya-Je-ho-va

  go-ku-po-pe-ra.

(Tara hena Epis. 18:1, 2; 144:1, 2.)