Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 142

Kwaterera kehuguvaro lyetu

Kwaterera kehuguvaro lyetu

(Vahebeli 6:18, 19)

 1. 1. Va-ntu kwa pa-nge-ra no-mvhu-ra do-no-nzi,

  Ma-u-di-gu si-mpe kwa ku-twi-ki-ra.

  Ka-pi ta-va vhu-ru ku-tu-pa-ru-ra,

  Mo-rwa na-wo kwa pi-nga no-nzo.

  (CHORUS)

  Tu ha-fe-ni U-ho-mpa po-u-li!

  Kri-stu-sa nge-si ku-na ku-pa-nge-ra.

  Nga ya gu-sa po u-do-na pe-vhu,

  Kwa-te-re-ra ke-hu-gu-va-ro lye-tu.

 2. 2. E-zu-va lya-Je-ho-va pe-pi lya ka-ra

  Va-ntu nga-va ha-ge-ka ku-si-va-na.

  A-ge nga zo-wo-ra u-nsi-twe we-ndi,

  Tu di-mbe-ni no-ku-mu-ta-nga.

  (CHORUS)

  Tu ha-fe-ni U-ho-mpa po-u-li!

  Kri-stu-sa nge-si ku-na ku-pa-nge-ra.

  Nga ya gu-sa po u-do-na pe-vhu,

  Kwa-te-re-ra ke-hu-gu-va-ro lye-tu.

(Tara hena Epis. 27:14; Muud. 1:14; Jow. 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22.)