Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 140

Eparu lya hana uhura!

Eparu lya hana uhura!

(Johanesa 3:16)

 1. 1. To mo-no mo-ma-ga-no

  Va-ntu na-ve-nye ku-mwe?

  No-ku-li-ra kwa pi-ta,

  Mbi-li za-na-ru-nye!

  (CHORUS)

  Di-mba no-ru-ha-fo!

  Mo-rwa Ho-mpa gwe-tu

  Nga pa va-ntu e-pa-ru

  Lya ha-na u-hu-ra!

 2. 2. Ko-me-ho va-ntu nga-va

  Ka ka-ra va-di-nka-ntu.

  Ma-u-di-gu ku-tu-pu,

  No-ku-ko-ra kwa-to.

  (CHORUS)

  Di-mba no-ru-ha-fo!

  Mo-rwa Ho-mpa gwe-tu

  Nga pa va-ntu e-pa-ru

  Lya ha-na u-hu-ra!

 3. 3. Nga-tu ka li ha-fe-ra

  E-pa-ru lya-na-ru-nye.

  Nga-va ta-nge na-ve-nye

  Je-ho-va Ka-ru-nga.

  (CHORUS)

  Di-mba no-ru-ha-fo!

  Mo-rwa Ho-mpa gwe-tu

  Nga pa va-ntu e-pa-ru

  Lya ha-na u-hu-ra!

(Tara hena Joba 33:25; Epis. 72:7; Ehor. 21:4.)