Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 14

Hamberereni Hompa gomupe

Hamberereni Hompa gomupe

(Episarome 2:12)

 1. 1. Kri-stu-sa no-va-gwa-ve-kwa

  Ku-na ku-po-nga-i-ka

  No-mu-ho-ko na-di-nye Di

  ka-re mbu-nga zo-ne-ne.

  U-ho-mpa kwa ku-pa-nge-ra,

  Mpa-ngo ze-ndi zi si-ke mo.

  E-hu-gu-va-ro lyo-U-ho-mpa,

  A-lyo ku-re-ta ru-ha-fo.

  (CHORUS)

  Ta-nge-ni Je-ho-va, Ta-nge-ni Kri-stu-sa,

  Ho-mpa go-va-ho-mpa na-ve-nye.

  Twa ta-mbu-ra u-pa-nge-li we-ndi

  Tu mu ha-mbe-re-re-ni.

 2. 2. Tu di-mbi-re-ni Kri-stu-sa

  No-ma-zwi go-ru-ha-fo,

  A-ge Ho-mpa go-mbi-li

  O-gu nga ka tu pa-ru-ra.

  O-se ku-na ku-ndi-ndi-ra

  Pa-ra-di-sa a-pa pe-vhu,

  Ne-vhu-mbu-ko lyo-va-fe he-na

  E-ku-ru-ha-fo na-ku-nye!

  (CHORUS)

  Ta-nge-ni Je-ho-va, Ta-nge-ni Kri-stu-sa,

  Ho-mpa go-va-ho-mpa na-ve-nye.

  Twa ta-mbu-ra u-pa-nge-li we-ndi

  Tu mu ha-mbe-re-re-ni.

(Tara hena Epis. 2:6; 45:1; Jes. 9:6; Joh. 6:40.)