Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 139

Gazara asi mouzuni woupe ono kara

Gazara asi mouzuni woupe ono kara

(Ehororo 21:1-5)

 1. 1. Ga-za-ra ’si mo-u-zu-ni

  We-ndi wo-u-pe twa ka-ra nge-si.

  Ga-za-ra ko ma-tu-ngi-ko

  A-ga ngo ka gwa-na ko-me-ho.

  Kwa-to he-na wo-va-do-na,

  Ka-ru-nga mwe-ne nga pa-nge-ra.

  Nga-tu gwa-na e-pa-ru lye-pe pe-vhu,

  Nga-tu mu ta-nga

  no-no-mu-tji-ma de-tu:

  (CHORUS)

  “Ta-tu pa-ndu-ra Ka-ru-nga gwe-tu!

  Yi-na ka-ra na-yi-nye yo-yi-pe (nge-si).

  Ru-su-mo rwe-ha-fo ta-tu ku di-mbi-re:

  U-ye-re-re ne-fu-ma-no a-yo yo-ge!”

 2. 2. Ga-za-ra ’si mo-u-zu-ni

  We-ndi wo-u-pe twa ka-ra nge-si.

  Kwa-to wo-ma no-u-tji-rwe,

  Mbi-li nga-zi ka-ra na-ku-nye.

  Ya si-ki mo Ho-mpa gwe-tu

  Nzu-go ze-ndi po-zi-li pwe-tu.

  Va-fe na-ve-nye nga ka va pi-ndu-ra,

  Ku-mwe no-se nga-va ka

  mu ha-mbe-re-ra:

  (CHORUS)

  “Ta-tu pa-ndu-ra Ka-ru-nga gwe-tu!

  Yi-na ka-ra na-yi-nye yo-yi-pe (nge-si).

  Ru-su-mo rwe-ha-fo ta-tu ku di-mbi-re:

  U-ye-re-re ne-fu-ma-no a-yo yo-ge!”

(Tara hena Epis. 37:10, 11; Jes. 65:17; Joh. 5:28; 2 Pet. 3:13.)