Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 137

Vanavazinyetukadi wovalimburukwi

Vanavazinyetukadi wovalimburukwi

(Varoma 16:2)

 1. 1. E-si-te-ra, Ru-tu, Ma-ri-ya, Sa-ra,

  Na-ve-nye va-li-mbu-ru-kwi va ke-re.

  Je-ho-va va mu he-re mo-mu-ne-ne,

  Ma-di-na ga-wo twa ga di-va na-wa.

  Va ga tja-nga mo-No-nka-ngo de-ndi,

  Nye ma-di-na ga-mwe ka-pi va ga tja-nga.

 2. 2. Yi-ka-ra yo-yi-wa va ke-re na-yo:

  U-wa no-nke-nda no-u-li-mbu-ru-kwi,

  U-go-mo-ki ne-ha-ro no-u-ra-di.

  Va-na-va-nzi-ye-tu-ka-di nye na-wo

  Kwa ka-ra no-yi-ka-ra yo-yi-wa,

  No-se tu kwa-me-ni si-ho-ne-na sa-wo.

 3. 3. Va-zi-nya, va-mpa-nza, va-go-li-ka-di

  Ku-ru-ga-na no-mu-tji-ma na-gu-nye.

  O-ne va-li-mbu-ru-kwi na-mu-ve-nye,

  Ka-ru-nga ku-mu-ha-fe-ra u-ne-ne.

  Je-ho-va nga-no a ka-re no-ne,

  Me-pu-ro mu pa-me, e-pa-ru mu gwa-ne.