Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 136

‘Mfeto zokuzulilira’ zokutunda kwaJehova

‘Mfeto zokuzulilira’ zokutunda kwaJehova

(Rutu 2:12)

 1. 1. Je-ho-va Mu-wa nta-ni ga di-va nye

  Va-ntu a-va mu ka-re-re.

  Ga di-va a-si nga-va va he-pe-ka

  Mo-rwa e-pu-ro nye lya-wo.

  Nse-ne wa si-ga e-mbo ndi e-ko-ro

  Mfe-to na-re wa zi gwa-na.

  Wa ya ka-ra nye ne-ko-ro mo-mbu-nga

  Ngo ka pa-ru-ka na-ru-nye.

  (CHORUS)

  Je-ho-va Ho-mpa nga-no a ga-ve

  Mfe-to zo-ku-zu-li-li-ra ko-ge (o-ve).

  Nga-no a ku ga-me-ne Ho-mpa.

  A-ge Mu-hu-nga-mi, a-ge Mu-ne-ne.

 2. 2. Mo-rwa u-di-gu no-yi-nka ye-pa-ru

  Ku-vhu-ra nye tu ro-ro-ke.

  Pa-mwe u-di-gu ku-kwa-ta mu-tji-ma,

  Nta-ni o ko-re me-pu-ro.

  Ho-mpa Ka-ru-nga nga ku pa no-nko-ndo

  Ne-he-nga-gwi-do lye-ne-ne.

  Ga ku pa he-na Bi-be-li no-mpe-po

  Nta-ni va-pu-li va-kwe-ni.

  (CHORUS)

  Je-ho-va Ho-mpa nga-no a ga-ve

  Mfe-to zo-ku-zu-li-li-ra ko-ge (o-ve).

  Nga-no a ku ga-me-ne Ho-mpa.

  A-ge Mu-hu-nga-mi, a-ge Mu-ne-ne.

(Tara hena Vap. 11:38-40; Jes. 41:10.)