Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 134

Vanona uhwi waKarunga

Vanona uhwi waKarunga

(Episarome 127:3-5)

 1. 1. Mu-ka-di nse-ne ta re-ta,

  Mu-ga-ra nse-ne ta ka-ra gu-hya,

  A-wo u-hwi wo-va-ku-ro-na,

  Nta-ni he-na wa-Je-ho-va.

  U-hwi wa-wo u-hwi wa-Ho-mpa,

  Ntu-ndi-li-ro zo-mwe-nyo ne-ha-ro.

  Ho-mpa ta ga-va ma-vyu-ki-so

  Va re-re na-wa u-hwi wa-wo.

  (CHORUS)

  Mu-na u-hwi ga mu pa Ho-mpa (gwe-tu),

  Ha-fe-re-ni u-hwi o-wo.

  Yo-mu-lyo po yo-ku-mu-ro-nga

  No-mpa-nge-ra da-Ka-ru-nga.

 2. 2. Mu-ko-ndi pu-ngu-ra ve-ta

  Mo-mu-tji-ma go-ge nke-nye a-pa.

  No-mpa-nge-ra di ro-nga va-na,

  A-zo mpa-ngo za-Ka-ru-nga.

  Mo-ru-ge-ndo, mo-yi-ru-ga-na

  Li-tu-ra mo ku-ro-nga mu-no-ge

  Yi-po nga ka yi di-wo-ro-ke,

  Ho-mpa nga-no a mu tu-ngi-ke.

  (CHORUS)

  Mu-na u-hwi ga mu pa Ho-mpa (gwe-tu),

  Ha-fe-re-ni u-hwi o-wo.

  Yo-mu-lyo po yo-ku-mu-ro-nga

  No-mpa-nge-ra da-Ka-ru-nga.