Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 133

Karera Jehova moudinkantu

Karera Jehova moudinkantu

(Muudisi 12:1)

 1. 1. Va-di-nka-ntu mu-lyo kwa-Ka-ru-nga (gwe-tu)

  Tu-na ha-ra ku-mu-ru-ga-ne-na. (O-se)

  Je-ho-va kwa tu ha-ra u-ne-ne. (Nta-ni)

  A-ge nga-tu tu-ngi-ka me-pa-ru.

 2. 2. Tu zu-vhe-ni va-ku-ro-na ve-tu (mo-rwa)

  A-wo kwa tu ha-re-ra yo-yi-wa. (Nta-ni)

  Va-ntu nga-no nga-va tu ha-fe-ra (a-no)

  Ho-mpa nga ka-ra Ka-u-me ke-tu.

 3. 3. Tu di-wo-ro-ke Mu-si-ti gwe-tu (o-se)

  Ngo-mu tu-na ka-ra va-di-nka-ntu (nga-no)

  Tu ru-ga-ne-se no-nko-ndo de-tu (yi-po)

  Tu ha-fe-se Je-ho-va Gu-hye-tu.

(Tara hena Epis. 71:17; Malira. 3:27; Efe. 6:1-3.)