Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 130

Tu ligusire po

Tu ligusire po

(Episarome 86:5)

 1. 1. E-wa-pai-ko lye-wa

  Ho-mpa ga tu-li-re po

  Ku-pi-ti-ra mwa-Kri-stu-sa

  Mo-ku-gu-sa po no-nzo.

  Nse-ne tu li-te-zu-ru-ra

  Nta-ni tu ka-nde-re-re

  Me-di-na nye lya-Kri-stu-sa

  Je-ho-va nga-tu kwa-fa.

 2. 2. Mo-ku-gwa-na nke-nda

  Za-Je-ho-va Ka-ru-nga,

  Ntu-di tu li-gu-si-re po

  No-ku-li-fi-ra nke-nda.

  Ta-tu li-di-di-mi-ki-re,

  Tu si-ge e-li-nye-ngo.

  Tu li-fu-ma-de-ke si-li

  No-ku-ge-nda me-ha-ro.

 3. 3. Tu ka-re no-nke-nda,

  Nta-ni tu zi ko-ndje-re,

  Ma-ku-ra nko-ko no-nye-ngo

  Ka-pi nga-tu yi pa-ka.

  Je-ho-va yi-ge e-ha-ro,

  Tu ka-re ngwe-ndi yi-ge.

  Tu gu-si-re po va-kwe-tu

  Tu kwa-me nzi-ra ze-ndi.