Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 124

Huguvara

Huguvara

(Episarome 18:25NW)

 1. 1. Hu-gu-va-ra mwa-Je-ho-va

  Ne-ha-ro lyo-u-si-li.

  Twa li-ga-va, tu-na ha-ra

  Ku-di-va mpa-ngo ze-ndi.

  Ma-vyu-ki-so ga-Je-ho-va

  Ta-tu ga li-mbu-ru-kwa.

  Mu-na-si-li, Mu-hu-nga-mi,

  Ta-tu mu hu-gu-va-ra.

 2. 2. Hu-gu-va-ra wo-mo-mbu-nga,

  Tu ka-re na-wo pe-pi.

  Tu li-ki-de u-fe-nke-nda,

  No-ku-ka-ra no-mbi-li.

  Ne-ha-ro tu fu-ma-de-ke

  Va-kwe-tu wo-ku-ha-ra,

  Po-ku-re-sa mo-Bi-be-li

  O-se nga-tu li-ha-ra.

 3. 3. Hu-gu-va-ra ma-vyu-ki-so

  Go-va-ku-ro-na-mbu-nga.

  Li-mbu-ru-kwa ko-ma-ro-ngo

  A-va tu pe nke-ny’a-pa

  Nse-ne ta-tu yi ru-ga-na,

  Ho-mpa nga tu tu-ngi-ka.

  Nse-ne tu va hu-gu-va-ra

  Kwa-Ho-mpa nga-tu ha-ma.

(Tara hena Epis. 149:1, NW; 1 Tim. 2:8, NW; Heb. 13:17.)