Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 123

Limburukwa upangeli waKarunga

Limburukwa upangeli waKarunga

(1 Vakolinte 14:33)

 1. 1. Va-ntu va-Je-ho-va kwa ku-zu-vhi-sa

  Mbu-di zo-U-ho-mpa nye wa-Ka-ru-nga.

  U-pa-nge-li we-ndi, va u ta-mbu-ra

  No-ku-li-mbu-ru-kwa, Ho-mpa Je-ho-va.

  (CHORUS)

  Li-mbu-ru-kwe-ni, hu-gu-va-re-ni

  Mwa-Ta-te Je-ho-va (Ho-mpa gwe-tu).

  Ku-tu-po-pe-ra, ku-tu-va-te-ra

  Hu-gu-va-ra Ka-ru-nga.

 2. 2. Mu-ka-re-li gwe-ndi no-mpe-po ze-ndi

  Ku-tu-pi-ti-si-ra mo-nzi-ra ze-ndi.

  Ha-fe-sa Je-ho-va po-ku-zu-vhi-sa

  No-mpa-nge-ra de-ndi e-vhu mu-di-ma.

  (CHORUS)

  Li-mbu-ru-kwe-ni, hu-gu-va-re-ni

  Mwa-Ta-te Je-ho-va (Ho-mpa gwe-tu).

  Ku-tu-po-pe-ra, ku-tu-va-te-ra

  Hu-gu-va-ra Ka-ru-nga.