Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 122

Likorerereni!

Likorerereni!

(1 Vakolinte 15:58)

 1. 1. Va-ntu no-wo-ma nye va-na ka-ra (pe-vhu)

  Ngo-mu va-na ku-ndi-ndi-ra me-ho (nge-si).

  O-se tu hu-gu-va-re-ni Ho-mpa (gwe-tu)

  No-ku-li-ko-re-re-ra.

  (CHORUS)

  Tu ka-re tu-na ko-ro,

  Tu si-ge yo-u-zu-ni. (Si-ge-ni o-ne yo-u-zu-ni)

  Tu di-di-mi-ke-ni,

  nga-tu gwa-ne mwe-nyo (na-ru-nye).

 2. 2. Ma-he-te-ko no-yi-ra-ha yi-nzi (si-li).

  Mu-lyo a-si tu yi nyo-ke-re po (nge-si).

  Tu li-mbu-ru-kwe-ni Ho-mpa gwe-tu (Ta-te)

  Yi-po a tu pa-me-ka.

  (CHORUS)

  Tu ka-re tu-na ko-ro,

  Tu si-ge yo-u-zu-ni. (Si-ge-ni o-ne yo-u-zu-ni)

  Tu di-di-mi-ke-ni,

  nga-tu gwa-ne mwe-nyo (na-ru-nye).

 3. 3. No-no-mu-tji-ma de-tu na-di-nye (nga-no)

  Tu ka-re-re Je-ho-va na-ru-nye (pe-vhu).

  Zu-vhi-se-ni mbu-di ze-ndi zo-ngwa (a-si),

  U-zu-ni nga-u ha-ga.

  (CHORUS)

  Tu ka-re tu-na ko-ro,

  Tu si-ge yo-u-zu-ni. (Si-ge-ni o-ne yo-u-zu-ni)

  Tu di-di-mi-ke-ni,

  nga-tu gwa-ne mwe-nyo (na-ru-nye).

(Tara hena Ruk. 21:9; 1 Pet. 4:7.)