Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 121

Ose twa hepa elipangero

Ose twa hepa elipangero

(Varoma 7:14-25)

 1. 1. O-se twa he-pa e-li-pa-nge-ro

  Yi-po tu ha-fe-se Ta-te Je-ho-va.

  Yo-pa-si-ntu ku-re-ta no-mfa,

  Yo-pa-mpe-po ku-re-ta mwe-nyo.

 2. 2. Ve-ta zo-no-nzo mwe-tu za ka-ra,

  Sa-ta-na ku-ze-da va-ntu na-ve-nye.

  Ho-mpa gwe-tu nga tu va-te-ra,

  Yi-po tu fu-nde po u-do-na.

 3. 3. Nse-ne tu zo-na ta-tu re-te-re,

  E-swa-u e-di-na lye-ndi Je-ho-va.

  Nga-no o-se tu li-pa-nge-re,

  Yi-po Je-ho-va a fu-ma-ne.