Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 119

Twa hepa kukara nepuro

Twa hepa kukara nepuro

(Vahebeli 10:38, 39)

 1. 1. Ho-mpa Je-ho-va nga ru-ga-ne-sa

  Na-re va-po-ro-fe-te nye (ve-ndi).

  A-ge nge-si ta-tu u-yu-ngi-sa

  Ku-pi-ti-ra mwa-Je-sus. (Mbe-li)

  (CHORUS)

  Twa ka-ra si-li ne-pu-ro (mwe-ndi)?

  Twa he-pa ku-li-pa-me-ka (nge-si).

  Lya ka-ra no-yi-ru-ga-na (ya-lyo)?

  E-pu-ro e-li ku-tu-pa-ru-ra.

 2. 2. Je-sus Kri-stu-sa kwa tu pa-nge-ra

  A-si tu zu-vhi-se-mbu-di (zo-ngwa).

  Nta-ni tu ro-nge va-ntu na-ve-nye

  Va ya di-ve U-ho-mpa (nge-si).

  (CHORUS)

  Twa ka-ra si-li ne-pu-ro (mwe-ndi)?

  Twa he-pa ku-li-pa-me-ka (nge-si).

  Lya ka-ra no-yi-ru-ga-na (ya-lyo)?

  E-pu-ro e-li ku-tu-pa-ru-ra.

 3. 3. O-se e-pu-ro lye-tu lya pa-ma

  Twa ha te-ngu-ra mo-nyi-ma (o-se).

  Ta-tu hu-gu-va-ra mwa-Je-ho-va,

  A-ge nga tu zo-wo-ra (Ta-te).

  (CHORUS)

  Twa ka-ra si-li ne-pu-ro (mwe-ndi)?

  Twa he-pa ku-li-pa-me-ka (nge-si).

  Lya ka-ra no-yi-ru-ga-na (ya-lyo)?

  E-pu-ro e-li ku-tu-pa-ru-ra.