Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 117

Sikara souwa

Sikara souwa

(2 Histoli 6:41)

 1. 1. Je-ho-va Gu-hya go-Mu-wa

  Ku-ga-va ma-tu-ngi-ko.

  A-ge kwa po-ngo-ka nta-ni

  No-nzi-ra de-ndi no-ngwa.

  A-ge ku-li-ki-da nke-nda

  Kwe-tu o-se va-na-nzo.

  Ga fi-ra ku-mu-ka-re-ra

  No-mu-tji-ma gwe-ha-fo.

 2. 2. Si-ka-ra so-ge so-u-wa

  Wa si pa va-ntu wo-ge.

  A-wo ku-na ku-zu-vhi-sa

  Ku-ha-me-na U-ho-mpa.

  E-ro-ngo lyo-ge Je-ho-va

  Ku-va-te-ra na-ve-nye.

  Je-ho-va tu pa no-nko-ndo

  Tu ru-ga-ne nye u-wa.

 3. 3. Je-ho-va Ta-te tu-ngi-ka

  E-ko-ndjo lye-tu yi-po

  Tu ha-re va-ntu na-ve-nye

  Tu ru-ga-ne yo-yi-wa.

  Mo-mbu-nga nta-ni me-pa-ta

  U-wa tu va li-ki-de,

  Ho-mpa tu pa mpe-po zo-ge

  Tu ko-ndje-re po u-wa.

(Tara hena Epis. 103:10; Mar. 10:18; Gar. 5:22; Efe. 5:9.)