Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 116

Nkenda kwa kara nononkondo

Nkenda kwa kara nononkondo

(Vaefeso 4:32)

 1. 1. Ta-tu pa-ndu-ra Ta-te Je-ho-va,

  Mo-rwa tu-na di-va (a-si)

  O-ve no-nko-ndo nta-ni u-no-ngo

  Nye ku-tu-li-ki-da nke-nda.

 2. 2. Je-sus kwa ta-nta a-si na-ve-nye

  A-va va-na do-mpo (a-si)

  Nga-no va gu-se ndjo-ko nye ze-ndi

  Va gwa-ne e-pwi-zu-mu-ko.

 3. 3. Ta-tu ho-ne-ne Je-sus no-Gu-hwe

  A-wo nke-nda si-li. (Nga-no)

  No-se tu fi-re nke-nda va-kwe-tu

  Na-wo nga-va tu ho-ne-ne.