Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 11

Unsitwe kuyererepeka Karunga

Unsitwe kuyererepeka Karunga

(Episarome 19)

 1. 1. U-ye-re-re (o-u) wa-Ho-mpa Je-ho-va (Mu-na-nko-ndo)

  Ku-u-mo-na (o-se) mo-yi-si-twa ye-ndi (u-ye-re-re).

  E-zwi lya-yo (a-lyo) kwa za mo-u-zu-ni (a-pa pe-vhu),

  Ta yi ta-nga (yi-lye?) Je-ho-va Mu-si-ti (gwa-na-yi-nye).

  E-zwi lya-yo (a-lyo) kwa za mo-u-zu-ni (a-pa pe-vhu),

  Ta yi ta-nga (yi-lye?) Je-ho-va Mu-si-ti.

 2. 2. Ku-ka-re-ra (Ho-mpa), ku-gwa-na u-no-ngo (we-ne-we-ne),

  Wo-ku-tu-nda (kwa-lye?) kwa-Ho-mpa Je-ho-va (Mu-na-nko-ndo).

  No-mpa-nge-ra (de-ndi) ku-tu-pi-si-ti-ra (na-tu-ve-nye),

  A-do mu-lyo (si-li) da pi-ta ngo-ro-do (ze-ne-ze-ne).

  No-mpa-nge-ra (de-ndi) ku-tu-pi-si-ti-ra (na-tu-ve-nye),

  A-do mu-lyo (si-li) da pi-ta ngo-ro-do.

 3. 3. Ku-mu-di-va (Ta-te) ku-re-ta ru-ha-fo (ro-ru-ne-ne),

  Mo-no-nka-ngo (do-ge) ku-gwa-na mo mwe-nyo (gwa-na-ru-nye).

  A-zo mfu-mwa (kwe-tu) o-se va-ntu wo-ge (nke-nye a-pa),

  Tu di-vi-se (yi-nke?) e-di-na Je-ho-va (Ho-mpa gwe-tu).

  A-zo mfu-mwa (kwe-tu) o-se va-ntu wo-ge (nke-nye a-pa),

  Tu di-vi-se (yi-nke?) e-di-na Je-ho-va.

(Tara hena Epis. 12:6; 89:7; 144:3; Rom. 1:20.)