Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 109

Hara nomutjima nagunye

Hara nomutjima nagunye

(1 Peturusa 1:22)

 1. 1. Nse-ne tu ka-ra ne-ha-ro

  Je-ho-va nga-no nga ha-fa.

  E-ha-ro a-so si-ka-ra

  So-mu-lyo po kwe-tu.

  Tu ha-re va-ntu na-ve-nye

  Nye no-mu-tji-ma na-gu-nye.

  Twa ha pa-pa-re-ni tu-pu

  U-wa wa-nya-mwe-tu.

  Tu ru-ga-ne-ne u-wa

  A-va va-na he-pa e-kwa-fo.

  Tu li-ki-de-ni nke-nda,

  Wo-ku-do-mpa mu-tji-ma.

  Tu kwa-me-ni si-ho-ne-na

  Sa-Kri-stu-sa na-Je-ho-va.

  No-se yi tu tu-ma-nge-de

  Tu li-ki-de e-ha-ro

  No-mu-tji-ma na-gu-nye.