Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 108

Eharo lyaKarunga lyanarunye

Eharo lyaKarunga lyanarunye

(Jesaya 55:1-3)

 1. 1. E-ha-ro lye-ne-ne

  Lya-Ka-ru-nga lya-na-ru-nye!

  Mo-rwa e-ha-ro lye-ndi

  Ga tu-mi-ne Mu-nwe-ndi.

  A fu-te no-nzo de-tu,

  E-pa-ru nga-tu gwa-ne.

  (CHORUS)

  O-ne va-ntu ve-no-ta

  Me-ma go-mwe-nyo ga-ga.

  Wi-ze-ni mu ya di-ve

  E-ha-ro lya-Ho-mpa.

 2. 2. E-ha-ro lye-ne-ne

  Lya-Ka-ru-nga lya-na-ru-nye!

  E-ha-ro ga li-ki-da

  Po-ku-ga-va no-nko-ndo

  Do-U-ho-mpa kwa-Je-sus

  Kwa ku-pa-nge-ra nge-si!

  (CHORUS)

  O-ne va-ntu ve-no-ta

  Me-ma go-mwe-nyo ga-ga.

  Wi-ze-ni mu ya di-ve

  E-ha-ro lya-Ho-mpa.

 3. 3. E-ha-ro lye-ne-ne

  Lya-Ka-ru-nga lya-na-ru-nye!

  Mpe-po ze-ndi nga-no nye

  Ta zi tu tu-ma-nge-da

  Tu ha-re va-kwe-te-tu

  Nta-ni tu ro-nge va-ntu.

  (CHORUS)

  O-ne va-ntu ve-no-ta

  Me-ma go-mwe-nyo ga-ga.

  Wi-ze-ni mu ya di-ve

  E-ha-ro lya-Ho-mpa.

(Tara hena Epis. 33:5; 57:10; Efe. 1:7.)