Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 107

Tu honeneni eharo lyaKarunga

Tu honeneni eharo lyaKarunga

(1 Johanesa 4:19)

 1. 1. Je-ho-va yi-ge ga ho-va ku-ha-ra,

  Nye va-ntu, ve-pe-vhu.

  Ga tu li-ki-da si-ho-ne-na se-ndi

  Yi-po no-se, tu mu kwa-me.

  A-ge kwa ge-ve Mbe-li ze-ndi a ya

  Gu-se po no-nzo do-va-ntu na-ve-nye.

  E-ha-ro lye-ndi e-ne-ne u-ne-ne,

  Tu ho-ne-ne, e-ha-ro lye-ndi.

 2. 2. Tu ho-ne-ne-ni e-ha-ro lya-Ho-mpa

  Tu ha-re, va-kwe-tu.

  Twa ha ka-re-ni no-mpo-ngo mo-mbu-nga,

  Tu ka-re-ni, nye mo-mbi-li.

  Tu li-ha-re-ni po-ku-li-pa mbi-li,

  Na-nke-nye o-gu a-na tu zo-ne-ne.

  Tu li-ki-de-ni e-ha-ro lyo-si-li

  Tu ha-re-ni, va-ntu na-ve-nye.

 3. 3. E-ha-ro lye-ndi ku-tu-tu-ma-nge-da

  Tu ka-re nge-pa-ta.

  E-ha-ro e-li ku-tu-di-mbwi-li-sa

  A-si o-se, va-ntu ve-ndi.

  Ho-mpa kwa tu pa mpe-po ze-ndi nta-ni

  No-nka-ngo de-ndi ku-mwe no-va-kwe-tu,

  Ku-tu-va-te-ra na-tu-ve-nye a-si

  Tu ho-ne-ne, e-ha-ro lye-ndi.