Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 105

“Karunga yige eharo”

“Karunga yige eharo”

(1 Johanesa 4:7, 8)

 1. 1. Ka-ru-nga yi-ge e-ha-ro,

  Me-ha-ro tu ge-nde mo.

  Mu ha-ra nta-ni no-va-ntu

  Ru-ga-na yo-yi-wa po.

  Yi-mo nye mwa ka-ra nsa-pi

  Ze-pa-ru lyo-ru-ha-fo.

  E-ha-ro e-li lye-ne-ne,

  A-lyo nye lya-na-ru-nye.

 2. 2. E-ha-ro ku-tu-ni-nki-sa

  Tu ha-re yo-u-hu-nga.

  Na-mpi-li tu zo-ne kwe-ndi

  Je-ho-va Mu-fe-nke-nda.

  E-ha-ro ka-pi lya pa-ka

  U-do-na nta-ni nko-ko.

  Va-kwe-tu tu va li-ki-de

  E-ha-ro lyo-u-si-li.

 3. 3. E-ha-ndu nta-ni no-nye-ngo

  Ya ha ku tu-li-sa nzo.

  Hu-ndi-ra Ho-mpa e-kwa-fo

  A ku pe ma-vyu-ki-so.

  E-ha-ro lyo-ge li ku-re

  O ha-re Ho-mpa go-ge.

  Twi-ki-ra ku-ha-ra va-ntu

  Ho-ne-na nye Je-ho-va.