Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 101

Tu ruganeni mouumwe

Tu ruganeni mouumwe

(Vaefeso 4:3)

 1. 1. Ka-ru-nga ga tu gu-sa mo

  Mo-u-zu-ni wo-u-do-na.

  Tu ha-me ko-mbu-nga ze-ndi,

  Kwa ka-ra mo mbi-li.

  Ku-ru-ga-na ku-mwe

  Mu-lyo u-ne-ne (kwa-na-tu-ve-nye).

  Ka-ru-nga ku-tu-ge-nde-sa

  Ku-pi-ti-ra mwa-Kri-stu-sa.

  Tu ka-re-ni mo-u-u-mwe

  Tu mu li-mbu-ru-kwe.

 2. 2. Tu ka-nde-re-re tu li-ze

  Mu-tji-ma gu-mwe mo-mbu-nga.

  Nse-ne tu li-ha-ra-ha-ra

  O-se nga-tu ha-fa.

  Mbi-li twa zi ha-ra

  Ku-tu-ha-fe-sa (na-Ho-mpa gwe-tu).

  Ka-ru-nga nga tu va-te-ra

  Tu li-kwa-ta-ka-ne ku-mwe

  Yi-po nga-tu mu ka-re-re

  Do-go-ro na-ru-nye.

(Tara hena Mika 2:12; Sef. 3:9; 1 Kol. 1:10.)