Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 10

Tangeni Jehova, Karunga gwetu!

Tangeni Jehova, Karunga gwetu!

(Episarome 145:12)

 1. 1. Ta-nge-ni! (Ta-nga!) Ho-mpa Je-ho-va

  Di-vi-sa e-di-na lye-ndi!

  Ro-ndo-ra (o-ve)! Va-ntu na-ve-nye

  E-zu-va lye-ndi li-na si-ki.

  Ka-ru-nga ga tu-ra Mbe-li ze-ndi

  Mo-ku-ka-ra Ho-mpa gwe-tu (Je-sus).

  Di-vi-se-ni mbu-di e-zi zo-ngwa

  Ko-va-ntu na-ve-nye pe-vhu.

  (CHORUS)

  Ta-nge-ni! (Ta-nga!) Ho-mpa Je-ho-va

  Di-vi-se-ni u-ne-ne we-ndi.

 2. 2. Ta-nge-ni (Ho-mpa)! No-ma-ru-su-mo

  Pa-nde-ni e-di-na lye-ndi!

  Ne-ha-ro (lye-tu) lyo-mo-mu-tji-ma

  Ta-tu di-vi-sa u-wa we-ndi.

  Na-mpi-li a ka-re go-Mu-ne-ne

  A-ge mu-li-nu-nu-pi-ki (si-li).

  A-ge Mu-ne-ha-ro, Mu-fe-nke-nda

  No-ku-zu-vha va-ntu ve-ndi.

  (CHORUS)

  Ta-nge-ni! (Ta-nga!) Ho-mpa Je-ho-va

  Di-vi-se-ni u-ne-ne we-ndi.

(Tara hena Epis. 89:27; 105:1; Jer. 33:11.)