Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Huguvara mwaJehova nsene kuna ku kuhepeka

Huguvara mwaJehova nsene kuna ku kuhepeka

Vahepeki kuvhura va tu korese parutu nopomalizuvho. Awo kuvhura va hetekere ko mokuzonagura po elikwatakano lyetu naJehova nsene tu kara nowoma apa ava rwanesa ukareli wetu. Ngapi omu no lipopera kovahepeki?

Sinzi sovakareli vaJehova ya va ntompoka mokufunda po vahepeki pokuhuguvara mwaJehova. (Epis 18:17) Pasihonena, Esitera kwa rugene ko yuma pokuhorora eyi ga here kurugana muhepeki gedina Hamani. (Esit 7:​1-6) Komeho a yi rugane oyo, Esitera kwa huguvarere mwa Jehova pokudilira. (Esit 4:​14-16) Jehova kwa tungikire yirugana yendi pokumupopera kumwe novantu vendi.

Vadinkantu, nsene gumwe kuna kumuhepeka, hundireni evatero kwaJehova ntani uyungeni nomukondi ngwendi vakurona veni kuhamena udigu weni. Kareni nehuguvaro asi Jehova nga mu vatera ngwendi moomu ga vaterere Esitera. Yisinke hena natu rugana mokulididimikira nsene kuna kutuhepeka?

TARERA VIDIYO EPARU LYANGE LYOSIDINKANTU—NGAPI OMU NANI LIDIDIMIKIRA VAHEPEKI? MAKURA LIMBURURA MAPURO AGA:

  • Yisinke nava lirongera ko vadinkantu kosihonena saCharlie naFerin?

  • Yisinke nava lirongera ko vakurona kweyi ga uyunga Charlie naFerin kuhamena omu nava vatera vana vawo va lididimikire vahepeki?