Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Eyi natu lirongera ko keuyungo kumwe lyewa

Eyi natu lirongera ko keuyungo kumwe lyewa

Esitera kwa ndindilire siruwo souhunga sokuuyunga (Esit 7:2; ia epe. 140 para. 15-16)

Esitera kwa uyungire monkedi zongwa ntani zefumadeko (Esit 7:3; ia epe. 141 para. 17)

Age kwa mangurukire nokuuyunga usili (Esit 7:4; ia epe. 141 para. 18-19)

LIPURA ASI: ‘Ngapi omu nani honena Esitera apa ani uyunga novanekoro?’