Kuna kuzuvhisira moSouth Korea

EPARU LYETU NOYIRUGANA YOKUZUVHISA–MBAPIRA ZEKEPONGO Sitarara 2018

Omu no zogera novantu

Yirongwa eyi no zogera kuhamena omu Karunga atu zuvhire mo kukora.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Jesus ta rugana sitetu sokuhova

Sitetu saJesus sokuhova kututantera kuhamena yikara yendi.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Jesus ta zuvhisire mukadi goMusamaliya

Mokugava umbangi ga hana asi mokuzuvhisa, Jesus kwa tamekere nzogera kuliza neyi ga rugene mukadi gwina.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Kuwapukurura nkedi zetu zokuzuvhisa—Kutameka nzogera ezi nazi twaredesa kokugava umbangi

Ngapi natu wapukurura nkedi zetu zokuzuvhisa pokutameka nzogera novageni?

UGAWOWOMONONKANGO DAKARUNGA

Kwama Jesus nositambo souhunga

Varongwa vamwe kwa pundukire ntani va hagekere kukwama Jesus morwa kwa kere nositambo sepuko.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Kwato eyi va hepekere

Ngwendi Jesus, twa hepa kulikida rupandu komawapaiko gaJehova mokudira kuhepeka yininke.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Jesus kwa yererepekere oGuhwe

Sitambo saJesus kwa kere sokusikisa mo sirugana esi ga mu pere Jehova.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Likida elinunupiko eli ga likidire Jesus

Ngapi natu honena Jesus nsene tuna gwana yitumbukira mombungakriste?