Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA | EPISAROME 119

“Kara moomu za tanta Veta zaHOMPA”

“Kara moomu za tanta Veta zaHOMPA”

Kukara moomu za tanta veta zaJehova kutanta asi kulimburukwa komavyukiso gendi. MoBibeli mwa kara yihonena yoyiwa yovantu ava va limburukwire veta zaKarunga nokumuhuguvara, ngwendi muepisarome.

Ruhafo rosili kurugwana mokukara moomu za tanta veta zaKarunga

119:1-8

Josuwa kwa huguvarere momavyukiso gaJehova. Ga yi divire asi mokugwana ruhafo nokumutompoka, ga hepere kuhuguvara mwaJehova nomutjima nagunye

Nonkango daKarunga kutupa uradi tu lididimikire maudigu

119:33-40

Jeremiya kwa likidire uradi ntani kwa huguvarere mwaJehova nampili momaudigu. Age kwa demenene kweyi yomulyo nokusikisa mo sirugana sendi

Kukara nediwo lyoNonkango daKarunga kutuvatera tu zuvhise

119:41-48

Paurusa kapi ga kere nowoma wokuzuvhisa mbudi zongwa. Age kwa huguvarere mwaJehova apa ga zuvhisilire mupangeli Felikisi

Momaukaro musinke nani likida uradi nsene kuna kuzuvhisira wopeke?

  • Kosure

  • Koyirugana

  • Kovanekoro

  • Kwava wopeke