Kuna kudimba poukareli wepata moAfrika Mbindakano

EPARU LYETU NOYIRUGANA YOKUZUVHISA–MBAPIRA ZEKEPONGO Sindimba 2018

Omu no zogera novantu

Yirongwa eyi no zogera kuhamena sitambo separu ntani neyi ga tumbwidira Karunga komeho.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Muhepeki ta ya kara muzuvhisi goupampi

Nsene kuna kulironga Bibeli nye kapi wa gwana ekuho, nove kuvhura o honene Sauru pokutura pasirugana eyi ono kulironga.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Paurusa naBaranabasa tava tulisa po varongwa komavango gokoure

Nampili momahepeko, Paurusa naBaranabasa kwa litulire mo unene mokuvatera vantu wokulinunupika va kare Vakriste.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Kuwapukurura nkedi zetu zokuzuvhisa—Pokuvatera “ava gwa tumbukira mwenyo gwanarunye” va kare varongwa

Ngapi atu ruganene kumwe naJehova apa atu tulisa po varongwa?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Etokoro lyokutunda moNonkango daKarunga

Yisinke natu lirongera ko monkedi ezi va kohwenene po udigu ou?

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Hamberera Jehova pokudimba

Uwa musinke atu gwanene mo pokudimba nonsumo detu?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Honena mupositoli Paurusa monkedi ezi o zuvhisa nokuronga

Ngapi natu honena mupositoli Paurusa mokuzuvhisa?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

“Litakameseni nye, one mu takamese mbungakriste”

Vakuronambunga kupakera mbili siunda nokusipopera nokusitakamesa, ntani awo kudiworoka asi Kristusa kwa fira nkenye nzwi.