Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Gwederera koruhafo rwemepata

Gwederera koruhafo rwemepata

Jehova kuna harere mapata ga kare noruhafo. (Ps 127:3-5; Mud 9:9; 11:9) Nye nampili ngoso, ose kuvhura kuzumbanesa ruhafo rwetu morwa yinka yomouzuni ou ntani nomapuko gava vemepata. Yisinke na rugana nkenye gumwe gemepata mokugwederera koruhafo?

Mugara ga hepa kufumadeka mukadendi. (1Pe 3:7) Age kulitulira po siruwo sokukara kumwe nage. Age kapi a ndindire ko yoyinzi kupitakana eyi na vhura kusikisa mo mukadendi nye age ku mu likida rupandu kwa nayinye eyi a rugana mepata ntani neyi a mu ruganene. (Kor 3:15) Age ku mu likida eharo noku mu pandadeka.—Yis 31:28, 31.

Mukadi kupapara nonkedi omu na vhura kukwatesa ko mugara gwendi. (Yis 31:12) Age kulimburukwa mugara gwendi nokuruganena kumwe nage. (Kor 3:18) Age kumuuyunga monaruwa ntani kuuyunga nage monkedi zombili.—Yis 31:26.

Vakurona kulitulira po siruwo sokukara kumwe novana vawo (De 6:6, 7) Awo kutantera vana vawo asi vava hara. (Mat 3:17) Vakondi kulikida eharo nonondunge apa ava pisura vana vawo.—Efe 6:4.

Vanona kufumadeka nokulimburukwa vakurona vawo. (Yis 23:22) Awo kutantera vakurona vawo eyi vana kugazara ntani nomu vana kulizuvha. Awo kutambura epukururo lyokutunda kovakurona vawo ntani nokuvalikida efumadeko.—Yis 19:20.

TARERA VIDIYO KARA NORUHAFO MEPATA, MAKURA LIMBURURA EPURO ELI:

• Yisinke vana rugana navenye mokugwederera koruhafo rwemepata?